„Vidíš zpola vypitou sklenici? Zkus vidět napůl naplněnou.“- neznámý autor
Stres    v    organismu    vzniká    jako    reakce    na      působení   stresových   podnětů .   Těmito   podněty, tzv.     stresory      jsou     všechny     situace     působící významnou   psychickou      nebo   fyzickou   zátěž.   Na jakoukoliv   takovou   zátěž,   která   způsobí   vychýlení organismu       z       klidového       stavu       a       kterou organismus    vyhodnotí    jako    ohrožující,    reaguje kaskádou    složitých    dějů.    Ty    slouží    jako    kom- penzační    mechanismus     pro    navrácení    vnitřní rovnováhy. Snahu   o   pochopení   reakcí   organismu   na   stres mají   vědci   již   od   začátku   20.   století.   V současné době     pochopení     stresu     zahrnuje     poznatky   biologické ,     tak     psychosomatické      a     lze     je obecně popsat 3 fázemi: 1. Poplachové reakce (tzv. Cannonův stres) Objevují    se    tělesné    reakce    podněcující    k    obez- řetnosti    jako    jsou    zvýšená    tepová    frekcence, zrychlený dech, zvýšená hladina glukózy v krvi. 2. Rezistence (tzv. Seleyeho stres) Dochází   ke   zvýšení   schopnosti   organismu   bránit se   škodlivým   vlivům.   Může   být   doprovázen   pocity frustrace, poklesem energie a produktivity.
3. Vyčerpání, vyhoření Postupný    nebo    náhlý    nástup    únavy,    úzkosti, depresí. Stresové    mechanismy    jsou    součástí    každo- denního      života.      Při      jeho      vyhodnocení      důležitou    roli    to,    jak    působící    podněty    člověk vyhodnotí. Optimální   hladina   stresu   obecně   působí   jako motivační     a     tvůrčí .     Způsobuje     jistou     míru vzrušení   a   obecně   podporuje   v   dosažení   lepších výkonů      a      dosažení      cílů.      Takový      stres      je označovaný jako eustres . Pokud     se     stres     stane     chronickým     a     jeho hladina    přesáhne    únosnou    míru,    označuje    se jako   tzv.   distres .   Takový   druh   a   míra   stresu   je   pro organismus   škodlivý .   Poškozuje   psychické   i   fyzic- ké   zdraví   a   je   spojován   s   negativními   emocemi jako jsou strach, zklamání. Reakce    na    stres    jsou    v    organismu    řízeny mnoha hormony : noradrenalin, adrenalin - aktivují nabuzení kortizol,    glukokortikoidy    -    zlepšení    využití glukózy,     tlumí     zánětlivé     reakce     (dlouhodobě zvýšené     hladiny     při     chronickém     stresu     jsou škodlivé).
Účinky stresu
na lidský organismus
Informace a doporučení uvedená na těchto stránkách jsou pouze informativního charakteru a nenahrazují řádnou lékařskou péči a konzultaci s lékařem.
“Odhoďte vlastní pouta a upokojte se. S pokojem se vrací klidná doba a dobrá řešení :-)”